Logo ZGK
 
Dział Gospodarki Ściekami
Taryfy i cenniki

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer GL.RET.070.7.175.2018.EK z dnia 16 maja 2018 r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.

W związku z ogłoszeniem w dniu 15 czerwca 2018 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 23 czerwca 2018 r., na terenie gminy Cieszyn będzie obowiązywała następująca taryfa:

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. będzie stosować taryfę jednolitą o strukturze jednoczłonowej składającą się z ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków. Przyjęto jedną grupę taryfową, obejmującą wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków mających siedzibę na terenie gminy Cieszyn.

W pierwszym okresie obowiązywania taryfy tj. od 23.06.2018 r. do 22.06.2019 r. cena za odbiór 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców usługi na terenie gminy Cieszyn wynosi:

8,25 zł  netto  +  8%  VAT  tj.  8,91  zł  brutto.

 

 

 

 

 

 

Pozostałe Cenniki

Uzgodnienia techniczne, odbiór techniczny podłączeń, dorywczy nadzór techniczny:

Usługi dodatkowe:

 

Plombowanie podlicznika:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Adres korespondencyjny
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiczej 59, 43-400 Cieszyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu mogę skontaktować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany powyżej lub tel. +48 33 47 94 100.
* - pola obowiązkowe